دانشگاه هنر لاهور

دانشگاه هنر لاهور

 

     آقای سعید معزالدین مسؤول خانه فرهنگ کشورمان در لاهور در دیدار با آقای سروش عرفانی استادو رئیس بخش برنامه ریزی و مطالعات و مشاور رئیس دانشگاه بین المللی هنر پاکستان برافزایش و گسترش همکاری های دو جانبه تأکید کرد .
     آقای سروش عرفانیضمن استقبال از گسترش همکاری ها ، هنر و اندیشه ایرانیان را که برخاسته از اسلاماصیل و فرهنگ تمدن ایران است بهترین ، مطمئن ترین و نزدیک ترین پشتوانه برای هنر واندیشه و فرهنگ پاکستان دانست و خواهان تبادل هنرمندان و استادان و دانشجویاندانشگاه های هنر دو کشور شد .

در پایان این دیدار مقرر گردید :

 - خانهفرهنگ و دانشگاه بین المللی هنر - لاهور نمایشگاه های مشترک برگزار نمایند .
 -
 فیلم های جدید ایرانی ( اعم از گردانیده و دوبله  به اردو ، انگلیسی و یا زیرنویسانگلیسی‌ ) توسط خانه فرهنگ در اختیار دانشگاه هنر برای استفادهدانشجویان و فوق برنامه و پژوهش درسی قرار گیرد .
-دانشگاه هنر در زمینه هنر مینیاتور ازتجربیات و دانش هنرمندان ایرانی استفاده نماید .
-  ارتباط هنر در زمینه هنرمینیاتور از تجربیات و دانش هنرمندان ایرانی استفاده نماید .
-  زمینه های سفرهنرمندان به کشور یکدیگر فراهم شود .
-  کتاب های هنری نفیس از ایران بهکتابخانه دانشگاه اهداء گردد .
     در پایان این دیدار هدایای نفیسی توسط آقای سعید معزالدینبه رئیس دانشگاه و به ردکتر سروش عرفانی اهدا گردید

  این هدایا شامل آلبوم تصاویر ایران ، تقویم وتابلوهای مینیاتور بود که مورد توجه قرار گرفت.
     گفتنی است از سال 1379خانه فرهنگ همکاری خوبی با دانشگاه هنر به ویژه بخش مینیاتور ، فیلم و مطالعات  داشته است .

/ 0 نظر / 25 بازدید