پایان فهرست نویسی نسخ خطی

به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، فهرست نویسی نسخ خطی عربی در این مرکز به اتمام رسید.

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان(کتابخانه گنج بخش)بزرگترین مرکز نگهداری مخطوطات فارسی در پاکستان به شمار می رود. بیش از 27 هزار عنوان نسخه خطی در مرکز وجود دارد که بیش از هفت هزار آن به زبان عربی است.

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان با گذشت بیش از چهار دهه از تأسیس آن و جمع آوری هزاران نسخه ارزشمند از مناطق مختلف، نسخ خطی عربی موجود در این مرکز را فهرست نویسی و در آینده ای نزدیک  در دسترس اهل علم قرار می گیرد.

طی دو سال گذشته مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان توانست از دانش و تجربه استاد فهرست نویس پاکستانی دکتر احمد خان بهره بگیرد. وی بخشی عمده از عمر پر برکت خود را به این کار اختصاص داده و تنها فهرست نویس عربی در کشور پاکستان است که پس از بازنشستگی از کار دانشگاه، با فهرست نویسی نسخ عربی بخشی عظیم از میراث تمدنی و فرهنگی جهان اسلام را به همگان معرفی کرده است.

با فهرست نویسی انجام شده ، اینک می توان گفت که بیشترین کتب خطی عربی این مرکز در حوزه فقه حنفی است.

بر مبنای اطلاعات به دست آمده نسخی که در گنجینه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نگهداری می شوند، اغلب در افغانستان، آسیای مرکزی و شبه قاره کتابت شده اند.

با فهرست نویسی نسخ عربی اینک مشخص شده که در این فهرست کتبی وجود دارد که در  گنجینه پادشاهان و امرا نگهداری می شده است .

در این فهرست نسخی وجود دارد که نزد علمای معروف خوانده شده اند و به تأیید آنان رسیده و این تأیید اهمیت نسخه را دوچندان کرده است.

با فهرست نویسی انجام شده کتب نفیسی معرفی می شود که به لحاظ خط و صحافت و موضوع در نوع خود دارای ارزش بسیارند.

فهرست نویس کوشیده در کار خود اطلاعاتی در خصوص عنوان نسخه، اسم و سالشمار تولد و مرگ مؤلف و شارح و حاشیه نویس درج گردد تا مراجعه کننده بتواند دسترسی دقیق تری به اطلاعات داشته باشد.

تعداد اوراق و صفحات و سطور هر صفحه، اندازه هر صفحه نیز درج شده است. از آنجا که برخی اطلاعاتی که در نسخ خطی درج می شود اهمیت خاص دارند فهرست نویس هر جا اطلاعاتی از قبیل مهرها، سماعات، تملیکات نسخه وجود داشته با درج آنها کوشیده اعتبار آن را نشان دهد.

به سنت علمی فهرست نویسان چند سطر آغازین و پایانی هر نسخه هم آورده شده است تا مراجعه کننده با سنجیدن آن با متن مورد نظر خود دریابد که با چه نسخه ای روبروست. تعیین قدمت نسخه و نوع کاغذ استفاده شده نیز در فهرست درج شده است.

فهرست نویس با درج مقدمه ای مراحل و ویژگیهای کار خود را توضیح داده و مشکلات کاری از این دست را برشمرده است.

انتشار این فهرست را می توان در زمره مهمترین کار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در سالهای اخیر دانست.

/ 0 نظر / 23 بازدید