پژوهش اردو - فارسی

نام پژوهش : ایران شناسی (معرفی استان اصفهان)

   مدیر پژوهش (تهیه و تنظیم): سعید معزالدین 

  زبان : اردو

  برگردان :  شبانه سحر   تاریخ:       1380-81    نام پژوهش : ایران شناسی (معرفی استان خراسان)   مدیر پژوهش (تهیه و تنظیم) : سعید معزالدین   زبان : اردو   برگردان : شبانه سحر ؛ محمد ناصر   تاریخ : 1382- 81     نام پژوهش : ایران شناسی (معرفی استان فارس)   مدیر پژوهش (تهیه و تنظیم) : سعید معزالدین   زبان : اردو   برگردان: شبانه سحر   تاریخ:  1380-82    نام پژوهش : واژه های مشترک زبان فارسی و اردو   مدیر پژوهش(تهیه ‘انتخاب‘ تنظیم) : سعید معزالدین  زبان : فارسی‘ اردو   بخش اردو: رضوانه شریف   تاریخ: 1381-82    نام پژوهش : ایران در یک نگاه   مدیر پژوهش: سعید معزالدین   زبان : اردو   برگردان : محمد ناصر   تاریخ : 1382 شعرای زن معاصر ایران(ایرانی شاعرات معاصر)      (مساعدت و مشاوره برای نگارش و تدوین پایان نامه فوق لیسانس) زبان : اردو   پژوهشگر: وفا یزدان منش  تاریخ : 1382 دانشگاه پنجاب

/ 0 نظر / 27 بازدید