فرهنگستان زبان ملی اردو

باتوجه به این که زبان اردو زبان رسمی جمهوری اسلامی پاکستان است. اما در اجرای آن به عنوان زبان رسمی، مشکلات و موانعی وجود داشته است. بنابر این فرهنگستان زبان ملی در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۷۹م بنا بر ماده ۲۵۱ قانون اساسی پاکستان تأسیس گردید تا بتواند مشکلات و موانع را برطرف سازد و به دولت پاکستان پیشنهادهای خود را ارائه بدهد. بدین ترتیب کاربرد زبان اردو را در سراسر کشور عملی بسازد و نیز در میان مراکز دانشگاهی، و دیگر سازمانهای علمی، فرهنگی، پژوهشی و آموزش و پرورش فضای مشارکت و همکاری را سازمان دهد و اجرای زبان اردو به عنوان زبان رسمی امکان پذیر باشد.

اهداف:

            اهداف فرهنگستان زبان ملی به شرح زیراست:

  1. 1.      تامین وسایل در جهت گسترش زبان اردو به حیث زبان ملی؛ فراهم آوردن مقدمات لازم در ضمن اجرای آن؛ ارائه و توصیه پیشنهاد تا زبان اردو هرچه زودتر، به عنوان زبان رسمی به کار گرفته شود.
  2. 2.      اهتمام در تهیه فرهنگنامه های حرفه ای و فنی و دیگر مواد مطالعاتی به منظور تربیت حرفه ای کارشناسان و کارپردازان اداره های دولتی/نیمه دولتی، قضایی و سایر دستگاه های اداری.
  3. 3.      ایجاد هماهنگی در فعالیت های همه سازمانهایی که در پیشرفت زبان اردو نقش ایفا می کنند.
  4. 4.      اهتمام در برگزاری امتحان برای استخدام های دولتی (مرکزی و استانی) به زبان اردو و رفع مشکلات و موانع آن.
  5. 5.      انجام وظایف مربوط به گسترش زبان اردو که از سوی نخست وزیر محترم پاکستان به عهده فرهنگستان زبان ملی گذاشته می شود.

 

ساختار تشکیلاتی

      فرهنگستان زبان ملی یکی از سازمانهای مستقل مربوط به دولت مرکزی پاکستان است. رئیس آن ریاست بخش های اداری و علمی هر دو را به عهده دارد. این سازمان دارای یک هیئت مدیره است. فرهنگستان در دو گروه اساسی تشکیل شده است:

  1. 1.      گروه علمی
  2. 2.      گروه اداری

 

هیئت مدیره

      هیئت مدیره فرهنگستان را در جهت تحقق اهداف خود و طرح و برنامه ریزی هدایت می کند. رئیس فرهنگستان ریاست هیئت مدیره را نیز به عهده دارد. اعضای هیئت مدیره از سراسر پاکستان انتخاب می شوند و بالغ بر ده تن از دانشمندان برجسته این کشور است. برخی از نمایندگان از بخش سازمانهای دولتی به منظور اجرای امور اداری در جلسات شورای فرهنگستان شرکت می کنند، از جمله بخش کابینه، وزارت دارایی، وزارت آموزش و پرورش و .....

 

 

گزارش عملکرد فرهنگستان

v    در جهت تضمین به کارگیری زبان اردو بعنوان زبان رسمی پاکستان نخست در سال ۱۹۸۱م و سپس در سال ۲۰۰۵م دو بار پیشنهادهای مفصل به حکومت ارائه داده است.

v    برای صفحه کلیدهای رایانه و اردو به طور رسمی معیارها تعیین شده است.

v    در فرهنگستان به منظور گسترش و پیشرفت، فعالیتهای علمی با رایانه بسیار مورد تشویق قرار گرفته است. ضمناً بخش مستقلی به عنوان “اردو اطلاعیات” تشکیل داده است.

v    در فرهنگستان سمینارهای گوناگون علمی و پژوهشی در موضوعات مختلف برگزار شده است و بدین ترتیب در میان دانشمندان و کارشناسان فضای هماهنگی و همکاری ایجاد شده است.

v    در فرهنگستان حدوداً ۶۵۰۰ صفحه متن، مشتمل بر قواعد و ضوابط، گزارش ها، مدارک و اسناد دولتی از انگلیسی به اردو ترجمه شده اند.

v    حدود ۶۰۰ عنوان کتاب در موضوعات گوناگون از سوی فرهنگستان منتشر شده است.

v    فرهنگستان در ضمن اجرای زبان ملی، کارشناسان مراکز علمی، پژوهشی و آموزش و پرورش را نیز تربیت کرده است.

v    به پیشنهاد فرهنگستان زبان ملی در جهت کارکرد مهم های نامبرده، کابینه، تمامی وزارتخانه ها حدود ۳۹ تن از مسوولین را نامزد کرده است.

 

گروه های علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان ملی

      گروه های علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان ملی بدین شرح است:

v    گروه واژه سازی ( داراللغه)          .

v    گروه ترجمه (دارالترجمه).

v    گروه کتب مواد درسی و کمک درسی (درسیات).

v    اردو اطلاع رسانی (اردو اطلاعیات).

v    گروه اجرای زبان ملی اردو ( نفاذ اردو سیل).

v    گروه انشارات (دارالاشاعت)        * کتب خانه (کتابخانه)

v    دیگر پروژه های (ترقیاتی منصوبے ) که به منظور پیشرفت اردو عمل می شوند.

v    مرکز فضیلت برای اطلاع رسانی اردو (مرکز فضیلت برای اردو اطلاعیات)

گروه ترجمه

      فرهنگستان زبان ملی کارهای ترجمه را بسیار گسترش داده است.

      گروه مزبور در سال ۱۹۸۴م در فرهنگستان زبان ملی دایر شده و تاکنون در این بخش صدها موضوع از جمله اسناد و مدارک رسمی و غیررسمی ترجمه شده. علاوه بر این بسیاری از کتابهای علمی نیز توسط این گروه به اردو برگردان شده است. اداره ها و سازمانهای گوناگون وزارتخانه ها، اداره ها و دیگر بخش های دولتی برای کارهای ترجمه به فرهنگستان زبان ملی رجوع می کنند. غیر از مترجمین خود فرهنگستان، مترجمین آزاد نیز در این کار با آن مؤسسه همکاری دارند.

 

 

گروه کتب مواد درسی و کمک درسی

            گروه کتب مواد درسی در سال ۱۹۸۴م در فرهنگستان زبان ملی دایر شد. در سال ۱۹۸۸م با برنامه ریزی رسمی کار تهیه کتابهای درسی و کمک درسی به سطح کارشناسی ارشد (عمومی و علوم) آغاز شد. سپس رساله های درجه دکترا نیز از سوی آن گروه انتشار یافت و این امر به اثبات می رساند که زبان اردو می تواند تا بالاترین سطح نیز وسیلة آموزش قرار گیرد.

کتب درسی

            تاکنون حدوداً ۱۵۰ عنوان کتاب در اینجا منتشر شده است و موضوعات گوناگون کتابها      به شرح ذیل قرار دارد:

v    آموزش اردو                              *    علوم طبیعی و شیمی

v    علم کتابداری                             *    فلسفه، روانشناسی و عرفان

v    روزنامه نگاری                            *    زیست شناسی

v    علم سیاست و جامعه شناسی         *    زبانشناسی و....

 

 

 

اطلاع رسانی اردو

      گروه مزبور در سال ۱۹۹۹م دایر شد. در این گروه کارهای رایانه و ماشین تحریر تعیین معیار شده است. این گروه برای انجام این کارها عضویت یونی کد را نیز به دست آورده است و در جهت پژوهشهای رایانه اردو خدمات مهمی انجام شده است.

گروه اجرای زبان ملی اردو

      این بخش در سال ۲۰۰۵م تشکیل داده شد تا فرهنگستان زبان ملی بتواند در مورد اجرای زبان ملی با حکومت همکاری کند.

      این گروه وظیفه دارد که در اداره های دولتی برنامه های تربیتی اردو را به عنوان زبان اداری آموزش دهد و راههای آسان را برای گسترش زبان اردو در سراسر زمینه ها پیشنهاد دهد.

گروه واژه گزینی

      این گروه برای نخستین بار معجم اردو (تهیسارس) را منتشر ساخت و علاوه برآن بخش مزبور در موضوعات گوناگون لغت نامه ها و فرهنگ هایی انتشار داده است. بعضی از آن لغت نامه ها در موضوعات خود منحصر به فرداند.

      چند لغت نامه را در اینجا به عنوان نمونه نام می بریم.

v    قومی انگریزی اردو لغت                                *    فرهنگ تلفظ

v    جامع دفتری انگریزی اردو لغت                      *    برقیاتی فرهنگ برای کامپیوتر

v    دفتری اصطلاحات                                        *    درسی اردو لغت

v    قانونی انگریزی اردو لغت (۲جلد)                   *   اردو تهیسارس

v    کشاف قانونی اصطلاحات                             *    تعلیمی اصطلاحات

 

طرحهای پیشرفت و توسعة خصوصی

  1. 1.      مرکز فضیلت برای اردو اطلاع رسانی

اهداف: تعیین معیار کاربرد رایانه برای اردو، خط نستعلیق و برنامه ریزی رایانه، حروف شناسی، آموزش الکترونیک، تهیه نرم افزار برای ترجمة ماشینی و اطلاع رسانی اردو و جز آن.

  1. 2.      تهیه مواد مطالعه درباره علوم، تکنولوژی و سایر علوم جدید به زبان ملی

اهداف: تهیه کتب مستند و معتبر درباره موضوعات گوناگون علوم و سایر موضوعات عمومی برای خوانندگان، علاقه مندان، دانشمندان و دانشجویان.

گروه انتشارات

            گروه مزبور حدود ۶۰۰ جلد کتاب درباره عنوانهای گوناگون انتشار داده است. از ترجمه لغات، ترجمه های کتاب و گزارشها.

بعضی از عناوین کتابهای انتشار یافته این مؤسسه بدین قراراند:

v    اجرای اردو                                            *     اردو قضایی

v    اردوی اداری                                          *     کتابهای درسی

v    امور تکنیکی و توسعه ای             *     امور مرجع و منابع

v    اردو اطلاع رسانی                                   *     امور ترجمه

v    امور آموزش و پرورش                            *    کتاب های عظیم جهان

 

اخبار اردو

            فرهنگستان زبان ملی از سال ۱۹۸۸م ماهنامه ای باعنوان “اخبار اردو” منتشر کرده است. در این ماهنامه مقاله ها، گزارشها و خبرهای مربوط به زبان و ادب اردو به چاپ می رسد، حدود بیست و شش شماره ویژه نیز در این مورد انتشار یافته اند. در این ماهنامه نویسندگان پاکستانی و خارجی هر دو مشارکت دارند. اخبار خارجی نیز در این نشریه منتشر می شود.

کتابخانه

            کتابخانه فرهنگستان زبان ملی مشتمل برحدود ۲۵۰۰۰ جلد کتاب بوده است. علاوه براین حدود ۱۵۰۰ جلد مجله های معتبر نیز در اینجا نگهداری می شود، این کتابخانه از کتابخانه های تخصصی و مرجع به شمار می رود.

کتابفروشی

            فرهنگستان زبان ملی در سال ۲۰۰۱م در ساختمان خود اداره، کتابفروشی دایر کرده است. در اینجا به کتابخانه های مراکز و حوزه های علمی، دانشجویان و استادان تخفیف ویژه ای داده می شود.

 

کتابهای عظیم جهان

            فرهنگستان زبان ملی در جهت گسترش زبان اردو، بسیاری از کتابهای معتبر جهان را به اردو برگردانده و سپس از سوی این مؤسسه منتشر کرده است. کمیته ای از دانشمندان سراسر پاکستان در این کار مقتدره را راهنمایی می کند و آنها کتابهای لازم را برای ترجمه توصیه می کنند و بعد از بررسی کلی انتخاب می کنند. تاکنون ۲۵ جلد کتاب به اردو ترجمه شده و به چاپ رسیده است. این پروژه هنوز ادامه دارد.

جزوه/کتابچه

            فرهنگستان زبان ملی درباره زبان ملی و موضوعات گوناگون تاکنون ۱۲۸ جزوه را به چاپ رسانده است.

فعالیتهای تربیتی

v    فرهنگستان در حدود ۳۵۰۰ تن از کارشناسان و کارپردازان دولتی را در زمینه های امور اداری، ماشین تحریر و تندنویسی به اردو تربیت کرده است.

v    در واحدهای استانی این مؤسسه نیز برنامه های تربیتی دایر شده است و بیش از ۲۰۰۰ تن از کارشناسان اداری در آنجا تربیت شده اند.

v    فرهنگستان زبان ملی بعضی از برنامه های مکاتبه ای را باهمکاری دانشگاه آزاد علامه اقبال نیز آغاز کرده و تاکنون ۴۰۰۰ تن از کارشناسان دولتی در آن برنامه ها شرکت کرده اند.

v    علاوه براین فرهنگستان زبان ملی در زمینة زبان اداری نیز برنامه های تربیتی را اجرا کرده و در این برنامه ها بسیاری از اداره های دولتی شرکت جسته اند.

v    بسیاری از کارشناسان وزارت ترقی بانوان از برنامه تربیتی مزبور استفاده کرده اند.

v    فرهنگستان زبان ملی برای کارشناسان دانشگاه فدرال اردو و مؤسسه تربیتی دبیرخانه دولتی دوره تربیت رایانه اردو را دایر کرده است.

برنامه های مزبور تاکنون به صورت های گوناگون ادامه دارد.

 

موضوعات برنامه های تربیتی

v    اردو به حیث زبان اداری                          *  مکاتبات اداری به اردو

v    امور ماشین تحریر اردو                                        *   امور اداری و مالی به اردو

v    گزارش نویسی اداری به اردو

همایش

            فرهنگستان زبان ملی چند همایش ملی به عنوانهای گوناگون دربارة گسترش زبان اردو برگزار کرده است، بعضی از آنها به شرح زیر است:

            رسم الخط اردو؛ ویراستاری؛ ترجمه؛ واژه سازی؛ پژوهش و تحقیق؛ زبانهای پاکستانی و لهجه های گوناگون محلی پاکستان؛ واژه سازی های علوم و تکنولوژی؛ زبان ملی؛ تقاضاهای عصری؛ رموز صفحه رایانه اردو؛ اصول و ضوابط رایانه اردو؛ همایش اطلاع رسانی اردو و زبان و تکنولوژی؛ جایگاه زبان ملی در سطح ملی: حدیث دیگران.

 

خدمات تکنیکی و سایر

v    آماده سازی صفحة ماشینهای تحریر اردو

v    آماده سازی صفحه ماشینهای تلگراف

v    آماده سازی صفحه رایانه اردو/پردازنده لفظی

v    آماده سازی نشان های صفحه اردو در جهت کاربرد اردو در اینترنت و نشانی الکترونیک (E.mail)

v    همکاری در جهت تهیه صنایع ماشینهای تحریر، رایانه و جزآن در زمینه های رسم الخط وغیره

v    در زمینه های علوم جدید واژه سازی های اردو در مقابل واژه های انگلیسی، بخصوص در رسانه ها و روزنامه ها

v    اجرای خط نستعلیق اردو باعنوان “پاک نستعلیق”

همکاری و مشارکت

            فرهنگستان زبان ملی در جهت بدست آوردن اهداف خود با بسیاری از مؤسسه های علمی و پژوهشی پاکستان و خارج از پاکستان همکاری و مشارکت کرده است. نامهای بعضی از موسسه ها بدین قرار است:

            بخش کابینه، مؤسسه تربیتی دبیرخانه ملی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تکنولوژی، وزارت ترقی بانوان.

/ 0 نظر / 34 بازدید